Wysoki kontrast
Skala szarości
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę
Banner strony

INFORMACJA o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa1, zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem:

ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU

W razie gdy nie akceptują Państwo wskazanych powyżej, nowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie tj. do dnia 20 grudnia 2020 r., w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, ze względu na fakt, że wskazane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

POSTANOWIENIA UMOWY ULEGAJĄCE ZMIANIE

Poniżej przedstawiamy Państwu poszczególne postanowienia umów abonenckich, ulegające zmianie:

Postanowienia umowne dotyczące prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej zostaną uzupełnione o punkt o następującym brzmieniu:

„Oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy może zostać złożone

 1. w formie pisemnej bądź
 2. dokumentowej, w przypadku gdy umowa o świadczenie usług została zawarta także w formie dokumentowej.”

„Wypowiedzenie umowy w formie dokumentowej może zostać złożone w postaci:

 1. wiadomości mailowej na adres e-mail: bok@interka.pl
 2. wiadomości w Elektronicznym Centrum Obsługi Klienta (eBOA) dostępnej na ebok.interka.pl
 3. telefonicznie pod numerem: 34 375 0000

„W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu w formie dokumentowej Dostawca Usług nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu poprzez:

 1. wysłanie wiadomości SMS – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii mobilnej lub
 2. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii stacjonarnej,

W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie dokumentowej, Dostawca Usług potwierdza na trwałym nośniku jego przyjęcie – w formie nośnika PDF przesłanego na e-mail wskazany w Umowie lub na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie– jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail.”

Postanowienia umowne, dotyczące przekształcenia umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony, po upływie terminu, na jaki początkowo została zawarta zostaną uzupełnione o punkt o następującym brzmieniu:

Umowa Abonencka zawarta na czas określony po upływie terminu obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Dostawca Usług informuje Abonenta na trwałym nośniku:

 1. w formie PDF wysłany na adres e-mail wskazany w Umowie, lub
 2. na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail w Umowie,

- o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania oraz najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. Abonent może złożyć oświadczenie w formie:

 1. wiadomości mailowej na adres e-mail: bok@interka.pl
 2. wiadomości w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) dostępnej na ebok.interka.pl
 3. telefonicznie pod numerem: 34 375 0000

- o braku chęci przedłużenia umowy na czas nieokreślony najpóźniej przed terminem przekształcenia umowy na czas nieokreślony.

Z chwilą przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonent zobowiązany będzie do uiszczania opłat abonamentowych zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych obowiązującym w dniu przekształcenia umowy na czas nieokreślony, zgodnie z taryfą dla umów na czas nieokreślony. Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie.”

„W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przekształceniu, w umowę na czas nieokreślony, Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy przekształconej, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie trwania wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”

Postanowienia umowne dotyczące sposobów informowania Abonenta o wyczerpaniu pakietu usług, dostępnych w ramach wybranego pakietu taryfowego:

„W przypadku, gdy Umowa obejmuje świadczenie usług telefonii mobilnej, rozliczanych w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych, Dostawca usług zapewnia Abonentowi narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tych usług”.

„Dostawca usług powiadamia Abonenta o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego”.

1 Zmiana w treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych związana jest z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), zmieniających ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) – dalej jako „Prawo telekomunikacyjne”.